Malaysia

ANNOUNCEMENT


Effective 05 April 2019, our Base Rate, Base Lending Rate and Islamic Base Rate will be revised as follows:


PENGUMUMAN


Berkuatkuasa 05 April 2019, Kadar Asas, Kadar Pinjaman Asas dan Kadar Asas Islamik akan dipinda seperti berikut:


Type of RateNew Rate Effective 05 April 2019
Base Rate / Kadar Asas4.00% p.a / setahun
Base Lending Rate / Kadar Pinjaman Asas6.95% p.a /setahun
Islamic Base Rate / Kadar Asas Islamik