Malaysia

ANNOUNCEMENT


Effective 15 May 2019, our Base Rate, Base Rate Islamic, Base Lending Rate and Base Financing Rate will be revised as follows:


PENGUMUMAN


Berkuatkuasa 15 Mei 2019, Kadar Asas, Kadar Asas Islamik, Kadar Pinjaman Asas dan Kadar Pembiayaan Asas akan dipinda seperti berikut:


Reference Rate / Kadar RujukanNew Rate Effective 15 May 2019
Base Rate / Kadar Asas3.75% per annum / setahun
Base Rate Islamic / Kadar Asas Islamik
Base Lending Rate / Kadar Pinjaman Asas6.70% per annum / setahun
Base Financing Rate / Kadar Pembiayaan Asas