Malaysia

ANNOUNCEMENT


Effective 13 May 2020, our Base Rate, Base Rate Islamic, Base Lending Rate and Base Financing Rate will be revised as follows:


PENGUMUMAN


Berkuatkuasa 13 Mei 2020, Kadar Asas, Kadar Asas Islamik, Kadar Pinjaman Asas dan Kadar Pembiayaan Asas akan dipinda seperti berikut:


Rate /KadarNew Rate /Kadar Baharu
Base Rate / Kadar Asas
Base Rate Islamic / Kadar Asas Islamik
2.75% per annum / setahun
Base Lending Rate / Kadar Pinjaman Asas
Base Financing Rate / Kadar Pembiayaan Asas
5.70% per annum / setahun