Malaysia

ANNOUNCEMENT


Effective 09 March 2020, our Base Rate, Base Rate Islamic, Base Lending Rate and Base Financing Rate will be revised as follows:


PENGUMUMAN


Berkuatkuasa 09 Mac 2020, Kadar Asas, Kadar Asas Islamik, Kadar Pinjaman Asas dan Kadar Pembiayaan Asas akan dipinda seperti berikut:


Rate /KadarNew Rate /Kadar Baharu
Base Rate / Kadar Asas
Base Rate Islamic / Kadar Asas Islamik
3.25% per annum / setahun
Base Lending Rate / Kadar Pinjaman Asas
Base Financing Rate / Kadar Pembiayaan Asas
6.20% per annum / setahun